SPLOŠNI POGOJI

Plesna šola Rolly

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. INFORMACIJE
Informacije in svetovanje o pričetku, trajanju plesnega programa, pedagogu, ki vodi program in članarini lahko dobite
na spletni strani www.rolly.si, po telefonu 02/25 25 726 ali 041 852 707, vsak delavnik od 9:00 do 12:00 in od 13:00 do
20:00, na recepciji plesne šole Rolly, ul. heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor. Pišete nam lahko na plesna.sola@rolly.si .

2. VPIS IN PLAČILO ČLANARINE
Ob vpisu izpolnite pristopno izjavo s svojimi podatki, ki jih vnesemo v informacijski sistem v evidenco članov.
V izbrano skupino se vpišete tako, da vplačate navedeni znesek članarine po veljavnem ceniku, najkasneje do pričetka druge vaje.
Vplačilo velja za določeno število vaj, ki jih obsega izbrani program. V primeru, da ob kontroli plačila pri začetku druge vaje ugotovimo, da nimate poravnan izbran program, si pridržujemo pravico, da do poravnanega plačila pri aktivnostih, ne morete sodelovati. V primeru nadaljevanja programa mora biti članarina poravnana najkasneje do pričetka druge vaje, sicer udeleženec ne more sodelovati pri nadaljnih aktivnostih. Plačilo šolnine je zabeleženo v informacijski sistem Plesne šole Rolly. Zaradi kontrole vstopa ste se dolžni ob vsakem obisku oglasiti in predstaviti na recepciji plesne šole.
Članarino lahko poravnate ob vpisu na recepciji plesne šole ali z izstavljeno položnico.
Ob izpisu iz plesne šole je potrebno pisno obvestiti plesno šolo ali poklicati na tel. 041 852 707, najkasneje do pričetka nove stopnje.

3.CENIK STORITEV
Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.rolly.si in izobešen v prostorih Plesne šole
Rolly.

4. NEZGODNO ZAVAROVANJE
Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.

5. URNIK
Plesna šola Rolly se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom vaj.
V primeru odsotnosti vaditelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo.
V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in le-to nadomestimo
po urniku z zamikom v naslednjem tednu, po predhodni najavi termina.
Vsi programi potekajo skozi vso leto in so razdeljeni na sklope ali mesece. Posamezni sklop za programe, ki potekajo 1 x
tedensko traja 8 plesnih vaj. Za programe, ki potekajo 2 x tedensko (mesečni programi) se obračunava paušal osmih vaj,
kar v praksi pomeni, da je vaj lahko tudi manj ali več, kar je odvisno od števila dni v mesecu.

6. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI IN VRAČILO ŠOLNINE
Že vplačano šolnino vračamo v celoti v naslednjih primerih:
– v primeru, da program odpade zaradi premajhnega števila udeleženih
Že vplačano šolnino obračunamo kot dobropis za naslednji sklop vaj v naslednjih primerih:
– pri odraslih: samo v primeru bolezni na podlagi zdravniškega potrdila obračunamo v celoti neizkoriščen del vadnine v naslednjem plačilnem obdobju;
– v vseh ostalih primerih pri odraslih vplačane šolnine ne vračamo.
OTROCI:
– za 3x odsotnost priznamo 20 % popust ob plačilu naslednjega sklopa vaj na podlagi predhodnega pisnega obvestila o odsotnosti oz. zdravniškega potrdila.
– za 4 ali večkratno odsotnost priznamo 30 % popust ob plačilu naslednjega sklopa vaj, na podlagi predhodnega pisnega obvestila o odsotnosti oz. zdravniškega potrdila.
Odsotnost je potrebno napovedati na prvi dan odsotnosti, obvezno pred pričetkom vaj pisno na plesna.sola@rolly.si , kasnejših zahtevkov za vračilo vplačane šolnine, na podlagi odsotnosti na vajah ne obravnavamo.
V vseh ostalih primerih vplačane šolnine ne vračamo.

Avgust, 2015
Plesna šola ROLLY
Branko PADJAN, ustanovitelj

HIŠNI RED

je namenjen varnosti, redu in čistoči v prostorih Plesne šole Rolly in družbe Viktori d. o. o. in je obvezen za vsakega obiskovalca.

SPLOŠNA DOLOČILA
1. Vsi obiskovalci plesne šole so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda.
2. Vsak obiskovalec plesne šole se mora obnašati tako, da ne moti potek dela in, da ne nadleguje druge obiskovalce.
3. V prostorih plesne šole je prepovedano kajenje.
4. Prepovedan je vstop vsem živalim.
5. V plesno šolo je prepovedano vstopati pod vplivom alkohola, drog in poživil.
6. Vstop v plesne dvorane je udeležencem programa dovoljen pet minut pred pričetkom programa po dogovorjenem urniku in v svetovani in čisti obutvi in opremi. Ostalim obiskovalcem v času izvajanja programa ni dovoljeno vstopati v plesne dvorane razen, če je to dogovorjeno z receptorjem in izvajalcem takrat vodenega programa.
7. Uporabniki prostorov morajo po končanih aktivnostih takoj zapustiti plesne dvorane.
8. V dvorane je prepovedano vnašanje hrane in napitkov v stekleni amblaži. V primeru neupoštevanja tega pravila morajo udeleženci programa ob opozorilu plesnega pedagoga prostor zapustiti.
9. V posamezni program vpisujemo do polne zasedenosti. V primeru, da v določen program ni vpisano zadostno število obiskovalce, si pridržujemo pravico odpovedati program na dan in uro pričetka druge vaje programa oz. skrajšati čas trajanja vaje.
10. Zasedenost dvoran je znana vsem pedagogom Plesne šole Rolly. Udeleženci programa lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti plesnega pedagoga. Plesni pedagogi morajo dodatne uporabe najaviti po dogovoru.
11. V primeru nastale materialne škode v prostoru to odpravi ali poravna storilec škode. Če storilca ni moč določiti, nastalo škodo poravna celotna skupina uporabnikov, ki je v času dogodka bila prisotna v prostoru.
12. Za odtujene ali pozabljene stvari v prostorih šole, družba Viktori d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti. Najdene predmete deponiramo na recepciji plesne šole.
13. Za garderobo, ki jo puščate na hodnikih ali dvoranah ne odgovarjamo.
14. Dvorane, sanitarni in garderobni prostori morajo ostati čisti.
15. Požarni red in oznake zasilnih izhodov so izobešeni.
16. Premeščanje opreme in orodij iz posameznega prostora je dovoljeno le s predhodnim dogovorom z receptorjem.
17. Vstop v plesno dvorano je dovoljen samo z poravnano šolnino.

KONTROLA NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA
Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljaja osebje Plesne šole Rolly.

UKREPI V PRIMERU KRŠITEV
V primeru kršitev določil hišnega reda, s katerim je opredeljena prepoved, se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo, dokler družba Viktori d.o.o. le-teh ne prekliče.
1. prepoved vstopa v prostore plesne šole Rolly,
2. začasni odvzem predmetov,
3. odstranitev iz dvorane ali prostorov plesne šole,
4. postopek za ugotavljanje odgovornosti,
5. zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.
Uporabniki prostorov materialno odgovarjajo za stanje opreme in naprav v času uporabe v tem prostoru. Uporabnik je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V primeru, da tega ni storil, prostorov ne more več uporabljati, škodo pa bo poravnal na podlagi pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča.

Avgust, 2010
VIKTORI d. o. o.
Branko PADJAN,
prokurist